ما که هستیم

عزيزان گرانمايه و دوستان طعم شناس؛

با كمال احترام و افتخار كار و فلسفه ي كاري كمپاني “كالچر” اينگونه است ؛ كه ما نسبت به مشتريان خود نوعي ارجمندي و عزت رادر سرلوحه كار خويش قرار داده ايم . به همين منظور محصولاتي در شأن و مقام شما بزرگواران در سطح بالاي كيفي ، توليد و در اختيار قرار مي دهيم .

سیاست های حفظ حریم

1.

فروشگاه در صورت افشاي اطلاعات كاربري از جانب خود كاربر به هر دليلي هيچگونه مسئوليتي را ندارد و هرگونه ضرر و زيان احتمالي به كاربر بر عهدة خود او مي باشد.